fbpx

Všeobecné obchodné podmienky

pre poskytovanie služieb v REGE CENTRE PLUS

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

REGE – CENTRUM PLUS, s.r.o., so sídlom Nádvorná ulica 9143/22, 960 01 Zvolen, IČO: 47 067 195, je obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vo vložke č. 23931/S (ďalej len „REGE CENTRUM PLUS“). REGE CENTRUM PLUS sa špecializuje na poskytovanie služieb pre klientov a to najmä v rozsahu poskytovania:

masérskych služieb,

špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry,

predcvičovania aerobiku a iných športových cvičení,

prípadne iných obdobných služieb v ponuke REGE CENTRA PLUS.

(ďalej aj ako „služby“)

Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem o služby poskytované REGE CENTROM PLUS a v tej súvislosti má záujem opakovane vstupovať do záväzkových vzťahov s REGE CENTROM PLUS (ďalej len „klient“) s tým, že práva a povinnosti strán pri týchto vzťahoch sa budú riadiť obsahom týchto všeobecných obchodných podmienok, prípadne osobitne uzavretej dohody medzi REGE CENTROM PLUS a klientom. V prípade, ak je klientom právnická osoba, má sa zato, že má záujem o služby poskytované REGE CENTROM PLUS v prospech jej štatutárnych zástupcov, alebo zamestnancov.

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi REGE CENTROM PLUS a klientom s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o obojstranne záväzných podmienkach poskytovania služieb.

Tieto VOP resp. podmienky uvedené v týchto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody), ktorou sa REGE CENTRUM PLUS zaväzuje poskytnúť klientovi službu a klient sa zaväzuje za túto službu zaplatiť dohodnutú cenu (ďalej aj ako „dohoda“ alebo „dohoda o poskytnutí služby“).

Článok 2

Objednanie služieb

Klient je oprávnený objednať si službu, ktorá sa nachádza v aktuálnej ponuke služieb REGE CENTRA PLUS. Aktuálna ponuka služieb REGE CENTRA PLUS je verejne dostupná na webovom sídle REGE CENTRA PLUS na stránke www.regecentrum.sk, ako aj v sídle REGE CENTRA PLUS. Aktuálnou ponukou služieb vrátane ich ceny sú REGE CENTRUM PLUS aj klient viazaní.

Objednávku o poskytnutie služby môže klient zrealizovať jednou z nasledovných foriem:

osobne v sídle REGE CENTERA,

telefonicky,

e-mailom

elektronicky na webovom sídle REGE CENTRA PLUS;

pričom zrealizovanie objednávky je úkonom smerujúcim k uzavretiu dohody o poskytnutí služby.

Dohoda o poskytnutí služby je uzavretá včasným prijatím (akceptáciou) objednávky klienta REGE CENTROM PLUS. O prijatí objednávky je klient vyrozumený bezodkladne a to aj formou oznámenia, ktoré mu je doručené buď e-mailom alebo SMS správou (podľa klientom zvolenej formy komunikácie).

Uzavretím dohody o poskytnutí služby sa REGE CENTRUM PLUS zaväzuje zabezpečiť klientovi službu v dohodnutom čase, rozsahu a kvalite. REGE CENTRU vzniká súčasne právo žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny služby.

Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že na základe oznámenia klienta sa REGE CENTRUM PLUS zaväzuje poskytnúť objednanú službu namiesto klienta klientom označenej tretej osobe. V takomto prípade však povinným vo vzťahu k úhrade ceny za poskytovanú službu zostáva klient.

Článok 3

Platobné podmienky

Ceny služieb, ktoré sa nachádzajú v ponuke REGE CENTRA PLUS sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty. Cenník služieb je verejne dostupný na webovom sídle REGE CENTRA PLUS na stránke www.regecentrum.sk, ako aj v sídle REGE CENTRA PLUS.

Klient je povinný zaplatiť REGE CENTRU PLUS dohodnutú cenu za službu.

Klient je oprávnený zrealizovať objednávku služby iba v prípade krytia ceny objednávanej služby peňažným plnením. Za to sa považuje buď hotovostná platba vopred (tzv. zakúpený kredit), alebo uvedenie informácie o elektronickom platobnom prostriedku, s ktorým je klient oprávnený disponovať.

Článok 4

Odstúpenie od dohody o poskytnutí služby

Klient je oprávnený od dohody o poskytnutí služby odstúpiť a to aj bez uvedenia dôvodu. O odstúpení od dohody je klient povinný REGE CENTRUM PLUS PLUS informovať a to buď formou e-mailu alebo SMS správy, s obsahom primeraným takémuto úkonu.

Právo odstúpiť od dohody bez uvedenia dôvodu zaniká, pokiaľ ho klient neuplatní skôr, ako 12 hodín pred dohodnutým poskytnutím služby.

V prípade, ak klient od dohody o poskytnutí služby v zmysle predchádzajúceho odseku neodstúpi a nedostaví sa v dohodnutý čas k poskytnutiu služby, prípadne v dohodnutý čas sa k poskytnutiu služby nedostaví klientom oznámená tretia osoba, nezbavuje to klienta povinnosti uhradiť za zameškanú službu dohodnutú cenu.

Článok 5

Reklamačné podmienky

REGE CENTRUM PLUS zodpovedá za to, že služba bude klientovi poskytnutá v primeranej akosti a kvalite. Klient je oprávnený namietať akosť, či kvalitu poskytovaných služieb bez zbytočného odkladu a to oznámením doručením REGE CENTRU PLUS.

Článok 6

Poučenia klienta

Nakoľko dohoda o poskytnutí služby môže byť uzavretá aj na diaľku, prípadne mimo prevádzkových priestorov, na takto uzavreté dohody sa bude primerane vzťahovať zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákona“).

Klient však nemôže od takto uzavretej dohody o poskytnutí služby odstúpiť podľa § 7 zákona, nakoľko jej predmetom je poskytnutie služby súvisiacej s činnosťami v rámci voľného času, teda služby poskytovanej vo vopred dohodnutom čase. Týmto nie je dotknutá možnosť odstúpenia od dohody podľa Článku 4 týchto VOP.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany v týchto VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Strany sa zaväzujú vzájomne informovať o zmenách identifikačných údajov.

Klient v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) poskytuje REGE CENTRU ako prevádzkovateľovi osobných údajov dobrovoľný súhlas bez výhrad so spracúvaním osobných údajov Klienta v informačnom systéme REGE CENTRA PLUS v rozsahu osobných údajov: e-mailová adresa a telefónne číslo na marketingové účely najmä na zasielanie reklamných oznámení – newsletterov REGE CENTRA PLUS (ďalej aj ako “súhlas”). Poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov Klient udeľuje na dobu neurčitú. Klient je oprávnený súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Klient vyhlasuje, že údaje poskytol dobrovoľne, je si vedomý dobrovoľnosti poskytnutia osobných údajov a bol poučený o existencii jeho práv ako dotknutej osoby a bol informovaný v zmysle ustanovenia § 15 a § 28 a nasl. Zákona.

Pre prípad potreby, označenie REGE CENTRA PLUS a jeho všetky identifikačné údaje sú nasledovné:

REGE – CENTRUM PLUS, s.r.o.

so sídlom: Nádvorná ulica 9143/22, 960 01 Zvolen

IČO: 47 067 195

konajúca prostredníctvom: Ing. Peter Petrovič , konateľ

e-mail: rege@regecentrum.sk

web: www.regecentrum.sk

telefón: +421 45 5330852